ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία μας «Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ»

  • Σέβεται την σπουδαιότητα της προστασίας προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και της σύννομης και ορθής επεξεργασίας τους.
  • Συμμορφώνεται πλήρως με τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ).
  • Διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή μας, συλλέγονται νομίμως για τους εξής καθορισμένους σκοπούς:
    • Ενημέρωση για Συνέδρια / Ημερίδες / Εκδηλώσεις (με φυσική ή διαδικτυακή συμμετοχή), που διοργανώνει η εταιρεία μας για λογαριασμό της ή για συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες που αφορούν στον κλάδο σας.
    • Αποστολή Ενημερωτικού υλικού με email ή ταχυδρομικά, που αποστέλλει η εταιρεία μας για λογαριασμό της ή για συνεργαζόμενους φορείς και εταιρείες που αφορούν στον κλάδο σας.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τους ανωτέρω σκοπούς, δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία. Έχετε, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας, είτε στην ανάκληση της επεξεργασίας τους από εμάς, στέλνοντας το αίτημά σας στο: info@energymarketing.gr.

Η εταιρεία «Σ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το παρόν κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που προσφέρει υπηρεσίες στην Εταιρεία, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται να λάβει ή/και ήδη λαμβάνει υπηρεσίες από την Εταιρεία και σε κάθε επισκέπτη/χρήστη διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρείας (εφεξής «Ιστοσελίδα») συνοπτική πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής;

Η παρούσα Πολιτική έχει σκοπό να πληροφορήσει για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται, αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και τυχόν διαβιβάζονται από την Εταιρεία προσωπικά δεδομένα, τα μέτρα ασφάλειας, που λαμβάνει η Εταιρεία για την προστασία τους, τον σκοπό επεξεργασίας και το χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων, αλλά και για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται. Αφορά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων, που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση ή η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινοποίηση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Η Εταιρεία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει τις υπηρεσίες της και την παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία ενθαρρύνει κάθε ενδιαφερόμενο να ελέγχει την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία, που αφορά συγκεκριμένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς να υφίσταται νόμιμη προς τούτο βάση.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) όταν μας τα παρέχετε εσείς

(β) αυτόματα, μέσω του προγράμματος περιήγησης (“browser”), που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας σε ιστοσελίδα της Εταιρείας

(γ) όταν μας τα παρέχει κάποιος τρίτος συνεργάτης μας, αφού έχετε δώσει την προς τούτο συγκατάθεσή σας.

Σε περιπτώσεις, όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη συλλογή προσωπικών σας δεδομένων, όπως για τη λήψη ενημερωτικού δελτίου (“newsletter”), αυτή ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Πέραν των δεδομένων, που εσείς παρέχετε στην Εταιρεία, σε περίπτωση περιήγησής σας σε Ιστοσελίδα, ενδέχεται να συλλέγονται τεχνικές πληροφορίες, που αποτελούν προσωπικά δεδομένα, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (“Ιnternet Ρrotocol address”) της συσκευής σας [π.χ. ηλεκτρονικός υπολογιστής, φορητός υπολογιστής (“laptop”), υπολογιστής ταμπλέτα (“tablet”), έξυπνο κινητό τηλέφωνο (“smartphone”)]. Οι τεχνικές αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την ομαλή λειτουργία και απόδοση των ιστοσελίδων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και δεν αποθηκεύονται μόνιμα στις υποδομές της Εταιρείας.

Από ποιες αρχές διέπεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Εταιρεία;

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο θεμιτό και νόμιμο για σαφώς καθορισμένους σκοπούς. Τα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργάζεται η Εταιρεία περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών αυτών, είναι ακριβή και επίκαιρα, τηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, προστατεύονται από επαρκή μέτρα ασφαλείας και δε διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες.

Ποιος συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα και για ποιον σκοπό; Διαβιβάζονται σε τρίτους;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από τους εξουσιοδοτημένους ανά τμήμα υπαλλήλους της Εταιρείας, για τους σκοπούς και μόνο της εξυπηρέτησης της μεταξύ μας συμβατικής ή άλλης σχέσης ή για τον σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με δραστηριότητες και υπηρεσίες της Εταιρείας μας, όταν εσείς μας έχετε δώσει την προς τούτο συγκατάθεσή σας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι, με την επιφύλαξη των όσων ανωτέρω αναφέρονται, δε θα διαβιβάσει, διαθέσει, δημοσιοποιήσει, κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ούτε θα τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και/ή για άλλους σκοπούς, εκτός αν εσείς έχετε προς τούτο συγκατατεθεί ή εάν τούτο επιβάλλεται από τον νόμο, δικαστική απόφαση/εντολή, διοικητική πράξη.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, προς εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται και/ή τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου; Τι μπορώ να κάνω αν έχω κάποιο θέμα με την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να μας ρωτήσετε ποια είναι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς το κάνουμε, αν τα δίνουμε σε τρίτους και σε ποιους, καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων μετά από αίτησή σας, να αιτηθείτε την επικαιροποίηση ή/και διόρθωση των δεδομένων σας, την παύση ή/και περιορισμό της επεξεργασίας τους και, εφόσον δεν υπάρχει άλλη εκ του νόμου υποχρέωση διατήρησής τους, τη διαγραφή τους από τα συστήματα της Εταιρείας. Επίσης, διατηρείτε το δικαίωμα φορητότητας ή/και εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ως άνω δικαιώματά σας, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@energymarketing.gr

Κάθε αίτημα που υποβάλλετε θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης και να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες (π.χ. τα δεδομένα που χρειάζονται διόρθωση).

H Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τυχόν αίτημά σας να απαντηθεί χωρίς καθυστέρηση. Εάν υποβάλλετε το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η απάντηση θα σας παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό (π.χ. έγγραφη επιστολή).

Έχετε, επίσης, δικαίωμα να υποβάλετε αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα, www.dpa.gr) εφόσον τυχόν θεωρείτε ότι συντρέχει περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση νόμιμης και εύλογης εκ μέρους σας αντίρρησης, ως προς τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Είναι ασφαλή τα δεδομένα μου;

Η Εταιρεία θεωρεί άκρως σημαντική την ιδιωτικότητα των προσώπων των οποίων επεξεργάζεται τα προσωπικά τους δεδομένα, είτε πελατών και/ή συνεργατών της, είτε εργαζόμενων, είτε τρίτων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία τους, τόσο ως προς την εμπιστευτικότητα/εχεμύθεια των πληροφοριών, όσο και ως προς την ακεραιότητά τους (να μην αλλοιωθούν, να μην καταστραφούν κατά λάθος κ.λπ.).

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σχεδιασμένα για την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και φροντίζει για τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διαφυλάσσοντας το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σε γνώση της.

Η πρόσβαση στα δεδομένα σας περιορίζεται στους προς τούτο εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή συνεργάτες της Εταιρείας, που δεσμεύονται στην τήρηση εμπιστευτικότητας (εργαζόμενους, παρόχους υπηρεσιών) και θεωρείται εύλογα ότι χρειάζεται να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους.

Η Εταιρεία ρητά απαγορεύει τη χρήση από το προσωπικό και τους συνεργάτες, εντός των χώρων εργασίας, φωτογραφικών μηχανών, καμερών βιντεοσκόπησης, καθώς επίσης και τη χρήση των λειτουργιών φωτογράφησης και βιντεοσκόπησης των κινητών τηλεφώνων.

Πώς γίνεται η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μου στις Ιστοσελίδες;

Συλλογή προσωπικών δεδομένων στις Ιστοσελίδες της Εταιρείας γίνεται, είτε εφόσον εσείς παρέχετε τέτοια δεδομένα (π.χ. προκειμένου να ενημερωθείτε για υπηρεσίες/δράσεις της Εταιρείας), είτε με τη χρήση “Cookies” ή παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω το επόμενο ερώτημα για περισσότερες λεπτομέρειες).

Τι είναι τα Cookies & internet tags;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης (“browser”) του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη κατά την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί cookies για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Για την ομαλή λειτουργία των Ιστοσελίδων, με την απαιτούμενη ταχύτητα.

– Για την αναγνώριση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας στις Ιστοσελίδες, του προγράμματος περιήγησης (“browser”) ή/και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας πλοήγησης ή/ και χρήσης των Ιστοσελίδων της Εταιρείας.

– Για την αποθήκευση των ρυθμίσεών σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης ή μεταξύ επισκέψεων (όπως για παράδειγμα το όνομα χρήστη που έχετε δηλώσει, την γλώσσα που προτιμάτε ή την χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης), έτσι ώστε να αποφύγετε να πληκτρολογήσετε ξανά ορισμένα δεδομένα.

– Για τη βελτίωση της απόδοσης ή/και ασφάλειας των Ιστοσελίδων.

– Για την παροχή περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

– Για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο περιηγείστε ή/και χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία ΔΕΝ χρησιμοποιεί cookies:

– Για συλλογή προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

– Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε διαφημιστικές εταιρίες.

– Για τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιούνται σε Ιστοσελίδες της Εταιρείας είναι “persistent cookies” και “session cookies”. Επίσης, ορισμένες υπηρεσίες τρίτων που είναι ενεργοποιημένες στις Ιστοσελίδες, όπως “social media buttons”, τοποθετούν δικά τους cookies στον υπολογιστή σας, τον έλεγχο των οποίων δεν έχουν οι διαχειριστές των Ιστοσελίδων της Εταιρείας.

Τα session cookies που χρησιμοποιούν οι Ιστοσελίδες της Εταιρείας διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή/και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης “browser”. Τα persistent cookies παραμένουν στον υπολογιστή ή άλλη συσκευή σας μέχρι να τα σβήσετε, ή μέχρι το προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των Ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και http://www.allaboutcookies.org/.

Μπορείτε, επίσης, να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι με τη μη αποδοχή των cookies ή κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά μιας ιστοσελίδας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα.

Οι Ιστοσελίδες της Εταιρείας χρησιμοποιούν, επίσης, “internet tags”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, ώστε να μετρηθεί η ανταπόκριση των επισκεπτών στις Ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι, μέσω των “internet tags” και των cookies, δε συλλέγονται ούτε αναζητούνται προσωπικές, αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων, όπως ονόματα, διευθύνσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλέφωνα.

Τι ισχύει σχετικά με τους συνδέσμους (“links”) σε άλλες ιστοσελίδες ;

Ιστοσελίδες της Εταιρείας ενδέχεται να εμπεριέχουν παραπομπές μέσω υπέρ – συνδέσμων (“hyperlinks”) σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία, ούτε εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων των υπέρ-συνδέσμων ή ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά τη χρήση των ως άνω ιστοσελίδων, αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος της ιστοσελίδας αυτής. Στην περίπτωση των υπέρ – συνδέσμων (“hyperlinks”) προς άλλες ιστοσελίδες, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης για να παρουσιάσουμε το έργο και τις υπηρεσίες της Εταιρείας, μέσω ευρέως χρησιμοποιούμενων και σύγχρονων καναλιών. Η χρήση των κοινωνικών μέσων εκ μέρους της Εταιρείας επισημαίνεται ειδικά στις Ιστοσελίδες.

Η Εταιρεία παροτρύνει θερμά τους χρήστες να συμβουλευτούν την αντίστοιχη πολιτική κάθε τρίτου φορέα (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών αναζήτησης “search engines”, εταιρείες παροχής υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης “social media” όπως Facebook, Linkedin, Twitter κ.λπ.), ώστε να ενημερωθούν για τις πρακτικές που ακολουθούν, με σκοπό την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Ιστοσελίδες της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχουν προβολή υλικού με διαφημιστικό/ενημερωτικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η Εταιρεία δε φέρει καμιά ευθύνη έναντι του επισκέπτη/ χρήστη, καθώς και οποιωνδήποτε τρίτων, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ενημερώσεων. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εξετάσει και δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του ενημερωτικού υλικού, που προβάλλεται στις άνω ιστοσελίδες και ως εκ τούτου δε δύναται να της καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.

Για οποιοδήποτε θέμα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Μπούρτζη τηλεφωνικώς στο 2104512000 ή με επιστολή στη Διεύθυνση Σοφοκλέους 1 & Προποντίδος, ΤΚ 185 38 Πειραιάς.

Η παρούσα πολιτική ενημερώθηκε την 23 Ιουλίου 2018.